Svetlana Bogdanova is a Bulgarian lawyer that provides legal services and consultations in the field of Trade, Civil and International Law, as well as consultations in the area of International Marketing Management.

Адвокат Светлана Богданова предоставя правни услуги и консултации основно в областите на търговското, гражданското и международно право, както и консултации в областта на международния маркетинг и мениджмънт.


б ъ л г а р с к и   /  e n g l i s h